El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya per acord conjunt del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquest document servirà de pauta en l’horitzó 2030, i en un primer Pla d’acció 2017-2021.

S’articula sobre la base de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per crear un marc d’actuació comú conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat:

 • Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural
 • Conservació dels elements del patrimoni natural
 • Model territorial
 • Integració de les polítiques sectorials
 • Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitat
 • Implicació de la societat

 

D’aquests 6 àmbits principals, en deriven 16 objectius estratègics que es desglossen en 30 objectius operatius i es concreten en 85 línies d’actuació a treballar. Els 16 objectius estratègics es mostren a continuació:

 • Incrementar la informació i el coneixement dels components del patrimoni natural i del seu estat de conservació.
 • Millorar la integració, el tractament i l’accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural.
 • Reforçar la gestió activa i adaptativa del Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya.
 • Millorar la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes i la geodiversitat.
 • Enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat en l’àmbit de l’avaluació ambiental.
 • Planificar la infraestructura verda i integrar-la en l’ordenació del territori.
 • Recuperar i millorar la funcionalitat de la infraestructura verda.
 • Millorar la contribució de les polítiques agrícoles, ramaderes i forestals a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
 • Compatibilitzar les activitats marítimes i pesqueres amb la conservació de la biodiversitat.
 • Incrementar la implicació del sector empresarial i financer en la conservació del patrimoni natural.
 • Avançar en la compatibilitat de la caça i la pesca continentals amb la conservació de la biodiversitat.
 • Fomentar la compatibilitat de les activitats turístiques, esportives i de lleure a l’aire lliure amb la conservació de la natura i el desenvolupament.
 • Adaptar els instruments de govern del patrimoni natural als nous reptesde conservació i fer-los més efectius.
 • Implantar instruments financers i de fiscalitat favorables a la conservació del patrimoni natural.
 • Ampliar la conscienciació de les persones en relació amb el patrimoni natural i la biodiversitat.
 • Augmentar la participació individual i col·lectiva en la conservació.

 

Tot i que en les darreres dècades s’ha avançat en la conservació de la natura a escala global, no s’ha aconseguit aturar la pèrdua de biodiversitat a conseqüència de l’activitat humana a escala global. Per això aquesta Estratègia de Catalunya dóna compliment als acords internacionals vigents que recullen la necessitat d’elaborar estratègies de conservació de la biodiversitat, concretament al Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions Unides i a l’Estratègia de la Unió Europea sobre Biodiversitat 2020.