La primera sessió de diàleg d’interès per al tercer sector ambiental (TSAcat) organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac), va ser sobre la Llei del Canvi Climàtic (LLEI 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic ).

Benvinguda

La benvinguda de l’acte va ser a càrrec d’en Ferran Miralles, director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i d’en Marc Vilahur, president de l’o3sac.

En Marc va destacar la importància de l’actualitat, la globalitat i l’exigència d’aquesta i en Ferran va animar a les entitats del 3r sector a fer més trobades, a obrir un espai de debat i de demanda de les pròpies entitats. Va fer referència a l’aprovació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya i també a les diferents actuacions del Pla de govern, entre d’altres.

 

Presentació de la Llei del Canvi Climàtic

En Salvador Samitier, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va fer una explicació integral de la llei (Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic). Va explicar els precedents a aquesta i va entrar en detall de cada capítol que la compon: mitigació i adaptació al Canvi Climàtic, les polítiques sectorials, el sector públic i la governança, la fiscalitat i altres instruments.

Durant l’exposició va fer èmfasi en com l’aplicació de la Llei preveu incidir en les diferents polítiques sectorials donant exemples com la importància del manteniment dels cabals dels rius, la coordinació de les polítiques forestals i d’aigua, les polítiques de biodiversitat per evitar la fragmentació d’habitats (ja que amb el canvi climàtic els ecosistemes corren el risc de veure’s desplaçats), la introducció de criteris de selecció positiva en l’atorgament d’ajuts de l’administració a empreses que calculin les seves emissions de carboni o la necessitat de racionalitzar el conjunt d’infraestructures de transport actuals abans de proposar-ne de noves, entre d’altres.

Un dels punts clau de la nova llei és la fiscalitat. Proposa un nou impost a les emissions de diòxid de carboni (CO2) a determinats vehicles. Aquest impost es materialitza fent un pagament per les emissions nominals (no les reals) de la fitxa tècnica de cada vehicle (gCO 2 /km). La llei també inclou l’eliminació dels incentius i bonificacions a l’adquisició de combustibles fòssils per encaminar a la societat cap a un canvi energètic.

També es pretén eliminar els incentius i bonificacions dels vehicles amb combustible fòssil per encaminar a la societat cap a un canvi energètic.

Per les entats del tercer sector és rellevant la creació d’un Fons Climàtic i un Fons Verd: per la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat que coexistiran juntament al Fons de protecció d’ambients atmosfèrics ja existent.

 

Espai de debat

A continuació es mostra l’explicació resolutiva del debat:

Energia i petjada de carboni:

  • Consum mínim d’energia encara no s’ha establert, el Departament competent no ho ha establert, s’hi està treballant.
  • La Petjada de Carboni els treballs es duen a terme des de l’OCCC i és previsible que calgui contractar algú extern que doni suport. La llei no especifica quan començar, ens plantegen tenir-ho entre ara i el 2020. Un cop obtingudes les dades es preveu facilitar-les cada 5 anys.

Hi ha una aportació que comenta l’elevada emissió de carboni en incendis forestals, que va molt lligat amb la gestió forestal (cremes preescrites, per exemple) per evitar que aquest carboni passi a l’atmosfera.

  • Tarifes que penalitzin el consum elevat, com es farà i qui se n’encarrega: el responsable és el Departament d’energia, empresa i ocupació. No és fàcil perquè s’ha d’establir un consum habitual o estàndards per després fer els càlculs. S’intentarà establir un element racional i llavors tractar les excepcions o casos problemàtics. En aigua ja existeix un sistema que penalitza el sobre consum, doncs es preveu fer quelcom similar amb el consum energètic.

Ciutadania i comunicació

  • Un assistent va remarcar que s’ha de tenir molt clara quina comunicació ciutadana i ambiental es vol transmetre i ja que no hi ha missatges claus en tota la llei. Seria convenient transmetre la llei a cadascun dels sectors implicats i que entenguin quin és el missatge central per cadascun i així garantir la seva difusió per una bona implementació d’aquesta.

Impostos i fons:

  • Vehicles de gran tonatge: l’aplicació de la taxa a camions de més tonatge, es va decidir que no entraven dins la llei. Ja és prou ambiciosa l’aplicació de l’impost a tots els vehicles de la població, que es preveu al 2019. Això no treu que no es puguin incloure altres impostos un cop aplicada la llei base. També cal veure com evoluciona l’euroVinyeta (taxes de circulació per vehicles pesants a nivell Europeu).
  • L’impost d’activitats econòmiques es preveu haver reunit les característiques i la consulta pública el primer semestre del 1019, llavors es preveu que al llarg d’aquest any pugui sortir a la llum pública una primera proposta.
  • Fons Climàtic: la comissió interdepartamental haurà d’establir els criteris de prioritat imminents i a llarg termini, llavors es durà a terme la seva distribució mitjançant els mecanismes existents (tenint en comte que és un fons de l’administració) com les licitacions, subvencions, etc.

Cal establir què es vol aconseguir i després veure si s’ha assolit el resultat, no pas únicament donar els ajuts per utilitzar aquest fons. S’ha de treballar per aconseguir resultats. El 2019 s’aplicarà l’impost, durant el mateix any es sabrà als projectes als quals es destinarà el fins i de cara al 2020 es pressupostaran.

 

Finalment, destacar que:

  • Les entitats agraeixen aquesta jornada i proposen de fer-ne d’altres gravant les ponències o fent-les tipus webinar.
  • Actualment hi ha un consulta sobre l’impost dels vehicles (fins al 17 d’agost). Estigueu atents i per fer els suggeriments que calguin. L’administració encoratja a fer ús els canals de participació oberts i establerts.
  • Es proposa que quan hi hagi un procés de participació obert, que s’enviï des del Departament al registre d’entitats, així totes n’estan al corrent i s’augmentaria la participació.

Podeu consultar la presentació de la sessió de diàleg.