L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) és un associació que té com a vocació fundacional agrupar un ampli ventall de xarxes i d’organitzacions ambientals representatives que treballen a Catalunya. Aquestes entitats són el resultat de la pluralitat i riquesa del teixit associatiu ambiental, el seu grau d’implantació territorial i la capacitat d’incidir en els afers ambientals d’interès general. Tot plegat amb l’objectiu d’assolir un millor benestar i qualitat de vida de les persones, la preservació dels patrimoni natural i de la biodiversitat i garantir la conservació els bens i serveis ambientals dels ecosistemes.

 

L’Obrador del tercer sector ambiental de Catalunya és una entitat de tercer nivell que pretén contribuir a l’estructuració del tercer sector ambiental català, exercir i promoure accions d’incidència política al servei del sector, garantir la participació de les entitats en els processos de decisió que afecten al medi ambient, i lògicament, també vol promoure el reconeixement social i polític de les entitats dels tercer sector ambiental de Catalunya.

 

El 25 novembre de 2011 es va constituir a Barcelona l’o3sac amb la missió d’aplegar les xarxes i organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu, amb l’objectiu de treballar per a la promoció de l’associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el reconeixement de la seva tasca per part del conjunt de la societat catalana i, en particular, del Govern de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya i de les administracions públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees.