Assemblea general

L’Assemblea General de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya és el màxim òrgan de decisió de l’entitat.

Es reuneix un cop cada any i hi participen representants de totes les entitats membres i adherides. També hi convidem a la resta d’entitats del TSAcat a participar-hi, tot i que no tenen vot.


La Junta de Govern

La Junta de Govern es reuneix un cop cada dos mesos, i té la funció de regir, administrar i representar l’associació.

Actualment compta amb set entitats membres, i està formada per el president/ta, , el secretari/a, el tresorer/a i els/les vocals.


Grups de treball

Els Grups de Treball són comissions formades per entitats membres i/o adherides que tracten i fan seguiment de temes i projectes concrets.


Coordinació tècnica

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya compta actualment amb una coordinadora tècnica  que hi dedica 35 hores setmanals.