L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) agrupa 9 entitats membres i 4 entitats adherides.

Poden esdevenir entitats membres i adherides de l’o3sac totes aquelles entitats ambientals sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu legalment constituïdes i que tinguin entre els seu objectius o finalitats estatutàries alguns d’aquests àmbits de treball: la sostenibilitat socioambiental; la conservació, protecció o estudi del patrimoni natural, la biodiversitat; l’acció en la custòdia del territori; l’agroecologia; l’educació, sensibilització i comunicació ambiental; la planificació o ordenació del territori, la ciutat i les infraestructures; la mobilitat sostenible; el canvi climàtic; la qualitat de l’atmosfera; els residus; l’ús responsable de l’aigua o l’energia; avaluació de l’impacte ambiental de plans, programes i projectes o bé altres àmbits ambientals.

També poden formar part de l’o3sac les entitats, federacions o agrupacions d’entitats no ambientals sense ànim de lucre amb programa ambiental propi o diferenciat de la seva activitat principal. En aquests casos, s’haurà d’acreditar que el conjunt d’activitats que no estiguin específicament relacionades amb el medi ambient, guardin coherència i siguin compatibles amb els objectius i finalitats descrites en el paràgraf anterior.

Les entitats membres poden elegir i ser elegits per exercir càrrecs a la Junta de Govern, tenen dret de veu i de vot a les Assemblees Generals i poden formar part dels Grups de Treball de l’o3sac.

Les entitats adherides tenen dret de veu, però no de vot, a les Assemblees Generals, i poden participar dels Grups de Treball de l’o3sac.

Les entitats que es vulguin incorporar com a membres o adherides, ho hauran de sol·licitar per escrit, expressar la seva conformitat i compromís de complir amb els presents estatuts, presentar la documentació pertinent i tenir el vistiplau de la Junta Directiva, per a la seva ratificació a l’assemblea general.

 

Les entitats membres i adherides de l’o3sac són:

 

logo-cst

 

logo_xct

 

xvac-logo-complet-transparent

 

fce

 

eco-union_org-logo

 

ecoserveis

 

images

 

scea_logoscea-fons-transparent

 

logoadencapaisat

 

ang

 

logo_xatrac_trans_ombra

 

banc_de_recurosos_2

 

logopcf_bv